Энэ сайт нь үйлчлүүлэгчдийнхээ тав тухыг сайжруулах зорилгоор күүки ашигладаг.
Хувийн мэдээлэлтэй харьцах тухайд,Нууцлалын бодлогоТа шалгана уу

Текст рүү

Суурийн тойм

Нууцлалын бодлого

Бид хувийн мэдээллийг дараах байдлаар зохих ёсоор зохицуулах болно.

Хувийн мэдээллийг цуглуулах нь зайлшгүй бөгөөд хамгийн бага байх ёстой.
Хувийн мэдээллийг сангийн бизнесээс өөр зорилгоор ашиглахгүй.
Хадгалах шаардлагагүй болсон хувийн мэдээллийг нэн даруй устгах болно.
Хууль, журам зэрэг тусгай зүйл заалтаас бусад тохиолдолд хувийн мэдээллийг тухайн хүний ​​зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдтэй хуваалцахгүй.
Хувийн мэдээллийг гадагш алдах, алдах, хуурамчаар үйлдэх, гэмтээх зэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх болно.